Úradná tabuľa - Obec Trenčianska Turná 

Zverejnenie zámeru na zámenu pozemkov

Zámer na zámenu pozemku parc. reg.“C“, č. 1475/2 o výmere 6 m2 – zast.pl. a nádvorie zapísaná na LV č. 1 vo vlastníctve obce Trenčianska Turná za parc. reg.“C“, č. 902/3 o výmere 18 m2 – zast.pl. a nádvorie zapísaná  na LV č. 210 vo vlastníctve Ing. Petra Priščáka s finančným vyrovnaním.

.


Prílohy