Úradná tabuľa - Obec Trenčianska Turná 

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1885

Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií povoľuje čiastočnú dlhodobú uzávierku jedného jazdného pruhu cesty III/1885 (v smere od mesta Trenčín do obce Trenčianska Turná – od okružnej križovatky ciest III/1885 a II/507 po križovatku s MK ul. Oslobodenia) z dôvodu realizácie prác na oprave vrchného krytu vozovky v uvedenom úseku cesty III/1885 v k.ú. Trenčianska Turná za týchto podmienok:

1. Termín uzávierky : do 25.09.2019
2. Dĺžka uzávierky (obchádzky) : cca 0,840 km, dĺžka pohyblivého pracovného úseku je max. 0,300 km, príp. menej, v závislosti od rozhľadových pomerov, dopravné značenie sa bude premiestňovať a bude slúžiť pre celú dĺžku úseku.
3. Popis obchádzky : v úseku cesty III/1885 v smere od križovatky s cestou III/1892 po okružnú križovatku ciest III/1885 a II/507 (v smere z obce Trenčianska Turná) bude cestná doprava usmernená prenosným dopravným značením do voľného jazdného pruhu, pričom prejazdných zostáva min. 2,75 m. Počas realizácie prác bude premávka riadená náležite poučenými osobami.


Prílohy