Úradná tabuľa - Obec Trenčianska Turná 

Verejná vyhláška - "Úprava križovatky ciest III/1885 a III/1892 s peším priechodom"

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania podľa § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení n.p. - verejnou vyhláškou "Úprava križovatky ciest III/1885 a III/1892 s peším priechodom".


Prílohy