Úradná tabuľa - Obec Trenčianska Turná 

Verejná vyhláška - oznámenei o začatí stavebného konania

Oznámenie o začatí stavebného konania vo veci vydania povolenia na zmenu stavby "IBV Mestské II.etapa v obci Trenčianska Turná" Objekt: SO 10 - Vonkajší rozvod NN pre stavebníka Západoslovenská distribučná a.s., 816 47 Bratislava, Čulenova 6 v zastúpení Ing. Pavlom Ježíkom, 913 21 Trenčianska Turná 544


Prílohy